MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

PCI-1751
48-ch Digital I/O and 3-ch Counter PCI Card

 • 48 dòng I/O digital 48
 • Mô phỏng chế độ 0 của 8255 PPI
 • Mạch đệm cho công suất điều khiển cao hơn 8255
 • Khả năng xử lý ngắt
 • Khả năng ngắt Timer / Counter
 • Hỗ trợ cả tiếp xúc khô và ướt
 • Giữ cài đặt cổng I/O và trạng thái DO sau khi thiết lập lại hệ thống
 • BoardID switch
PCI-1751 là thẻ I/O digital 48-bit cho PCI bus. 48-bit của nó được chia thành sáu cổng I/O 8-bit và người dùng có thể định cấu hình mỗi cổng làm đầu vào hoặc đầu ra thông qua phần mềm. PCI-1751 cũng cung cấp một bộ đếm sự kiện và hai timer 16-bit, có thể

Product Specifications Download Spec

Counter/Encoder Input
 • Channels
 • Counting Range
Digital Input
 • Channels
Digital Output
 • Channels
General
 • Programming Language

Counter/Encoder Input

 • Channels

  PCI-1751-BE 3
 • Counting Range

  PCI-1751-BE 16-bit

Digital Input

 • Channels

  PCI-1751-BE 48 (TTL)

Digital Output

 • Channels

  PCI-1751-BE 48 (TTL)

General

 • Programming Language

  PCI-1751-BE C#, C++, LabVIEW, VB.Net, BCB, MFC, VB6, Delphi, Java, Matlab, Qt

Need more info? Talk to our Online Rep!