MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

City Service Suite

City Service Suite provide intelligent solution such as building safety, infection prevention and solutions for public and commercial place.

Product List

  • Occupancy Monitoring

    Giám sát lưu lượng người cung cấp dữ liệu về công suất sử dụng trực tiếp trong tòa nhà của bạn từ nhiều camera đếm người.

  • Visitor Fever Screening

    Camera nhiệt có thể chuyển đổi bức xạ IR thành giá trị xám và tính toán thông tin nhiệt độ thông qua mô hình thuật toán đo lường.