MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Development Board

Advantech Development board cung cấp một nền tảng dễ sử dụng cho khách hàng để đánh giá các chương trình ứng dụng trước khi bắt đầu thiết kế Carrier Board. Nó cũng cung cấp thiết kế tham khảo và sơ đồ để giảm những nỗ lực cần thiết trong giai đoạn phát triển. Advantech cung cấp các Development board đa dạng để hỗ trợ các mô đun COMe, Qseven, SMARC và ETX / XTX.

Product List

Related Materials