MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Fanless Embedded Computers

Advantech Fanless Embedded Computers là hệ thống nhúng tham gia vào tính toán biên và rất phù hợp để giám sát và điều khiển từ xa. Advantech cung cấp các sản phẩm I/O đa dạng và sẵn sàng để đặt hàng để giúp khách hàng nhanh chóng triển khai các ứng dụng đa dạng và tối đa hóa lợi ích thu được.


Video Processing Embedded Computers

Advantech provides video processing embedded computers, and supports a stream processing architecture with I/O expansion capabilities and application SDK for system developers build their own application ...

View more

Integrated Automation Embedded Computers

With Advantech embedded computer solutions, the production line can be automated with robotic machine control and visual inspection and support data visualization...


Intelligent Transportation Embedded Computers

Advantech provides in-vehicle, rolling stock fanless embedded computers with unique designs for applications in the transportation industry...

View more

Complete Various Applications with Embedded Computers

Customers who need an embedded computer for equipment integration may find that standard product offerings leave a lot to be desired. Advantech provides a modular embedded computer...

Product Categories