MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Giải Pháp iHospital

Giải pháp iHospital giúp cung cấp công nghệ cao với giải pháp iWard và iOutPatient với phương châm lấy trải nghiệm của bệnh nhân làm trung tâm.

Product Categories

  • Giải Pháp Intelligent Ward

    Các giải pháp iWard cho phép bệnh nhân truyền đạt nhu cầu của họ một cách nhanh chóng, cải thiện hiệu quả điều trị và tăng sự hài lòng của bệnh nhân.

  • Giải Pháp Ngoại Trú Thông Minh

    Hệ thống ngoại trú thông minh cung cấp giải pháp tiên tiến giúp giảm khối lượng công việc quản trị để cung cấp chẩn đoán và điều trị chất lượng cao.

  • Real-Time Location System

    Real-time location system(RTLS) enables immediate location tracking and status monitoring of medical equipment, staff, and patients.

Related Materials