MyAdvantech Registration

MyAdvantech is a personalized portal for Advantech customers. By becoming an Advantech member, you can receive latest product news, webinar invitations and special eStore offers.

Sign up today to get 24/7 quick access to your account information.

Vision System

Advantech Machine Vision là một hệ thống tầm nhìn được tích hợp đầy đủ trong nền tảng định dạng máy ảnh thông minh all-in-one này. Các hệ thống tầm nhìn máy (machine vision) có thể được cấu hình và giám sát từ xa bằng cách sử dụng kết nối Ethernet với PC hoặc mạng nhà máy. Các thiết bị nhỏ và chắc chắn có thể dễ dàng tích hợp vào dây chuyền sản xuất, máy móc hoặc thiết bị di chuyển hiện có. Tầm nhìn máy của Advantech với I/O tích hợp opto-isolated cho phép nối dây trực tiếp với các thiết bị điề

Product List

Related Materials